Заявления

Заявление-отказ в случае прихода соцработника

Особі, що прибула
до житлового помешкання

ЗАЯВА

Про відмову у надання доступу до житлового приміщення та заборону збору персональних даних та конфіденційної інформації про собисте та сімейне життя

       Відповідно до статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

       Статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

       Згідно із рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною; — збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя.

Статтею 6 Закону України «Про персональні дані» передбачено, що без згоди особи не допускається збір та обробка персональних даних про неї.

       Відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України є злочином незаконний збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про особу.

       Статтею 19 Конституції України передбачено, що посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти лише на підстав, у межах повноважень та способами, які передбачені законом.

       Враховуючи те, що Ви прибули до мого житлового помешкання без запрошення, із невідомих мені підстав та нез’ясованою мною метою, а також враховуючи те, що я бажаю користуватись при спілкуванні із Вами правовою допомогою юриста, якого мені потрібно повідомити по Ваш візит для визначення часу та місця зустрічі і з’ясування підстав Вашого прибуття до мого помешкання,

                                                                ПОВІДОМЛЯЮ ВАМ ПРО ТЕ, ЩО:

  • 1. Я ВІДМОВЛЯЮ Вам у доступі до мого житлового приміщення — до з’ясування усіх обставин Вашого візиту та відповідності таких дій чинному законодавству України.
  • 2. Я НЕ НАДАЮ згоди на збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім’ї, збір конфіденційної інформації, відомостей про моє особисте та сімейне життя.
  • 3. Якщо ви хочете  продовжувати збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім’ї прошу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надати мені ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ на цю заяву та повідомити мене про підстави та мету Вашої явки до мого житлового помешкання, прізвища та посади осіб, які прибули до мого помешкання, конкретний зміст питань, які Вас цікавлять із посиланням на норми права, які надають Вам право вести збір відомостей, проводити огляд та обшук житлових приміщень, отримувати пояснення та опитувати фізичних осіб (у випадку Вашого бажання вчинити вказані дії).
  • 4. Усі подальші спілкування із Вами я буду вирішувати відповідно до рекомендацій мого юриста та згідно чинного законодавства України.

ПІДПИС, дата

Также предлагаем некоторые советы  в помощь родителям, и контакты юридической консультации где может быть оказанна юридическая помощь, в случае серьезных проблем.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ЛИЦА

                 Юридическая консультация предоставлена председателем ОО «Общественная правозащита», автором книги «Ювенальная юстиция: как защищаться?», партнером юридической компании «Адвокат-Подолье» Денисовым О.С.

                 В последнее время увеличились попытки социальных работников и иных служащих различных организаций производить проверки семей на предмет соблюдения прав ребенка. В связи с этим актуальным является выяснение способов поведения при появлении проверяющих непосредственно в жилом помещении, принадлежащем частным лицам. Подробно аспекты защиты при подобных ситуациях излагались мною в книге «Ювенальная юстиция: как защищаться?» и рекомендации по поведению в случае контакта с государственными служащими остаются прежними:

  • 1. Необходимо выяснить причину прихода проверяющих, их должность, фамилию, принадлежность к конкретному государственному органу. Эти вопросы можно выяснять и не открывая проверяющим двери, так как согласно законодательству допуск в жилое помещение является правом физического лица, а принудительное проникновение допускается только на основании решения суда или в чрезвычайных обстоятельствах (например, преследование преступника) и может производиться только специально уполномоченными органами — милицией, судебным исполнителем и некоторыми другими.
  • 2. В случае, если у Вас нет необходимости производить осмотр помещения — существует право отказать в доступе государственным служащим в жилое помещение. При этом не имеет значения, принадлежит ли это жилое помещение Вам на праве собственности или семья снимает помещение.
  • 3. Иногда осмотр помещения необходим для интересов какого-либо дела, например при споре между родителями о месте проживания ребенка или бракоразводном процессе — в этом случае орган опеки и попечительства обязан составлять предусмотренное законом заключение, поэтому отказ в доступе его представителей в жилое помещение не всегда в интересах проживающего там лица, так как ему может быть необходимо получить заключение органа опеки для судебного дела.
  • 4. Если судебного спора нет или в Ваших интересах отложить общение с проверяющими, — то можно отказать им в допуске, вручив соответствующее заявление. Одновременно Вы вправе запретить сбор персональных данных, конфиденциальной информации, сведений о своей частной и семейной жизни, в том числе сформулировав такой запрет письменно.
  • 5. В заявлении целесообразно сделать ссылку на то, что последующие контакты Вы будете осуществлять только в присутствии своего юриста, на основании заключенного Вами договора на юридическое обслуживание. Мы предлагаем всем желающим оформить такой договор на юридическое обслуживание и предъявлять его проверяющим вместе с консультационным заключением об отсутствии прав у проверяющих на принудительное проникновение в жилье.

При этом следует понимать, что приход проверяющих может быть в рамках обычной стандартной деятельности по поиску «проблемных» семей или набора статистики по количеству «проверок», — и в этом случае такое заявление будет наиболее эффективным способом, чтобы к семье потеряли интерес как к слишком конфликтной и имеющей правовую подготовку. Понятно, что в этом случае проверяющие перейдут к другим, менее подготовленным объектам проверки. Если же проверяющие пришли проверять семью, которая имеет статус неблагополучной, пребывающей в сложной жизненной ситуации, или в отношении которой поступило заявление или сообщение о нарушении прав ребенка — то в этом случае простой недопуск к проверке является недостаточным, а в некоторых случаях может спровоцировать более жесткие действия со стороны государственных служащих, которые могут заподозрить реальные нарушения. Поэтому после заявления о недопуске к проверке должна следовать работа по выяснению причины посещения семьи путем подачи соответствующего письменного обращения в орган, из которого пришли с проверкой. В случае наличия конкретных претензий к семье — их следует разрешать либо путем изменения жизнедеятельности семьи (если такие претензии обоснованы) или путем обжалования незаконных действий государственных служащих, в том числе в судебном порядке.

К сожалению, распространенной проблемой вляется желание самостоятельно решить возникшую проблему или просто ее проигнорировать, в надежде, что она сама-собой исчезнет. Также частью культуры населения является нежелание пользоваться услугами адвокатов и юристов не только по причине их платного характера, но и в связи с отсутствием сложившейся практики правовой защиты у населения. В большинстве люди расчитывают либо на бесплатную помощь общественной организации либо на собственные усилия, однако этого часто бывает недостаточно. Сложившаяся ситуация требует, чтобы люди объединялись в общественные организации и пользовались юридическими услугами профессионалов, так как разобраться в значительном объеме правовой информации крайне сложно. Конечно, возникает вопрос об оплате правовой помощи, но надо находить какие-то способы решения и этой проблемы. В частности, общественные организации могут устанавливать членские взносы и использовать эту статью доходов для оплаты правовой помощи своим членам при возникновении конфликтных ситуаций. Также возможен сбор пожертвований, особенно в рамках деятельности религиозных общин, при которых всегда традиционно существовали кассы взаимопомощи.

Для более эффективной работы нами реализована инициатива создания правозащитной организации «Общественная правозащита», имеющей согласно устава некоторые дополнительные права по защите интересов семьи и ребенка. Также мы предлагаем всем заинтересованным лицам заключать договора на юридическое обслуживание с правом пользоваться консультационной поддержкой при возникновении правового конфликта, в том числе  в связи с приходом проверяющих в жилое помещение граждан.

Для дополнительной информации обращайтесь по контактам, размещенным на интернет-сайте www.protiktor.com

Юридическая группа «Протиктор»

                                        ООО «Адвокат-Подолье» осуществляет

                                                 ЗАЩИТУ ПРАВ СЕМЬИ И РЕБЕНКА:

                — заключение договора правовой защиты — для предъявления проверяющим, отказе в предоставлении сведений и допуске в жилье без адвоката;

                — переговоры с гос. органами по конфликтным вопросам;

                -представительство интересов в суде по делам об отобрании ребенка, лишении родительских прав, незаконном сборе информации о семье со стороны любых лиц;

                — исключение сведений о семье из баз данных;

                — сопровождение дел семейного права, гражданских, земельных и других споров.

              www.protiktor.com

Одно мнение на “Заявления

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *