Новак И.А. Практические вопросы введения «Христианской этики» в школе

 Духовно-моральні курси спрямовані  на  впровадження  в систему освіти традиційних для  України  християнських  цінностей:  істини, благочестя,  добра,  любові,  краси,  гідності,  обов’язку,  совісті,  честі.  Цей курс не  пов’язаний  із  релігійними  обрядами,  матеріалом  вивчення  в  курсі служать кращі  надбання  християнської  культури  й  філософії  України  та  світу.

Вчитель  має  змогу  розпочати  вивчення  релігійних  курсів  з  будь-якого  класу,  але  доцільно  розпочинати  вивчення  курсу  з  першого  класу. При проведенні  уроків  вчитель  керується  основними  принципами дидактики,  використовує  сучасні  підходи,  інноваційні  технології,  довільно обирає  методи  і  форми.  Особливу  увагу  слід  звертати  на  психологічну атмосферу  на  уроках.  Вона  має  бути  особлива,  доброзичлива,  привітна  та здатна  викликати  у  дітей  бажання  брати  участь  у  роботі  на  уроках.

Викладання  світоглядних  курсів  є  необхідна  умова  гармонійного розвитку  школярів,  оскільки  сааме  вони  надають  можливість  замислитися над  проблемами  буття:  як  жити,  в  що  вірити,  як  ставитися  до  себе  та оточуючого  світу.

З  огляду  на  це  актуальним  і  своєчасним  є  викладання  в навчально виховному  процесі  курсів  духовно-морального  спрямування.

Вивчення  курсів  духовно-морального спрямування  відбувається за  програмами,  рекомендованими  Міністерством Освіти України:

№ п/п Автори: Назва програми Для яких класів

1 Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В. Християнська етика в українській культурі (Рекомендовано МОН України. Лист№ 1/11 – 4033 від 20.06.2007р.)
1-4 класи

2 Авторський колектив підкерівництвом Жуковського В.М. Основи християнської етики (РекомендованаМіністерством освіти і науки України (Лист8/1-2 від 29 червня 2006 року. Лист 1/ІІ-6347від 13 липня 2010 року) 1-11класи

3 Авторский колектив архієпископ Филип (Осадченко Р.А.), Євтух М.Б., КовровськийІ. та ін. Біблійна історія та християнська етика(Рекомендовано МОН України. Лист1/11-11629 від 21 грудня 2010 року)
1-11класи

4 Авторский колектив Хайруліна В.М., Євсюкова Л.С.Крисальна Л.О. Етика: духовні засади (Рекомендовано Комісією із суспільствознавчих дисциплін (секція„Етика”). Науково-методичної Ради з питаньосвіти Міністерства освіти і науки України. Протокол № 2 від 11 квітня 2007)
1-11класи

5 Більченко Є.В.,НПУ імені М.П.Драгоманова Розмаїття релігій і культур світу.
1-11класи

Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватися також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани.

Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства Освіти і Науки України. Під час розроблення календарних планів учитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках,повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.

Викладання курсів духовно-морального спрямування за програмами та інші типові регіональні програми здійснюються на факультативних засадах за наявності відповідного бажання та волевиявлення з боку батьків.

Факультативні заняття – це додаткові заняття, що організовуються для розширення та поглиблення знань з певної галузі, відповідно до інтересів школярів та бажання батьків. Факультативні курси, як правило, короткотривалі і розраховані на 30 — 35 годин на рік. Батьками пишеться заява щодо вибору факультативного курсу на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки від 20.02.2002р. №12 листа заступника Міністра освіти і науки від 18.08.2005р. №1/9-436 для запровадження такого викладання у міській місцевості необхідно 8 бажаючих учнів, а у сільській місцевості – 4 учня. Групи комплектуються з одного або паралельних класів.

Типовими навчальними планами для 11-річної школи та листами Міністерства передбачено вивчення цього предмету в 5-6 класах в обсязі однієї години на тиждень. За наявності бажання батьків, учнів, кадрового забезпечення і методичної бази предмет вивчається і в інших класах за рахунок годин варіативної складової навчальних планів.

Навчально-методичне забезпечення з курсу «Основи християнської етики»:

• Програма курсу «Основи християнської етики» для 1-11 класів, (авторський колектив під керівництвом Жуковського В.М.), рекомендовано Міністерством освіти та науки України;

• Підручники «Основи християнської етики» для 5 і 6 класу (автор Жуковський В.М. та ін..), рекомендовано Міністерством освіти та науки України; Навчальний комплект із основ християнської етики для 5 класу містить підручник, хрестоматію та зошит. Зміст комплекту відповідає «Програмі з основ християнської етики». Авторами комплексу стали науковці та вчителі-практики з християнської етики з різних регіонів України. Центральним компонентом комплексу є посібник для учня. Посібник повністю відповідає програмі з християнської етики для 5-6 класів, узгодженої християнськими конфесіями України та затвердженої МОН України. Ця навчальна книга виконана в кольорі, з великою кількістю малюнків, фотографій, репродукцій. Книга відповідає вимогам, які ставляться до такого типу видань.

Основні принципи, на яких побудовано посібник для учня: біблійної основи навчання, толерантності, позаконфесійності, культуровідповідності, доступності, посильності, зв’язку навчання з життям тощо. Структурно посібник складається зі звернення до п’ятикласників, тридцяти уроків християнської етики та словника термінів на духовно-моральну тематику. Кожний урок вміщує тему уроку, його план, ключовий вірш, словничок з кількох духовно-моральних термінів, біблійну історію, оповідання духовно-морального змісту та завдання для практичного застосування морально-етичних знань у повсякденному житті. Хрестоматія вміщує вірші та оповідання на духовно-моральну тематику вітчизняних та зарубіжних письменників і поетів. Зошит для учня доповнює посібник. Він призначений для роботи на уроці і вдома, сприяє закріпленню знань, отриманих на уроці.

• Навчальний комплект із основ християнської етики для 6 класу містить підручник і хрестоматію. Зміст комплекту відповідає «Програмі з основ християнської етики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів», рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Зміст підручника є логічним продовженням і розвитком етичних понять, викладених у підручнику для 5 класу; висвітлюється коло питань, що мають основоположне значення як для християнської етики, так і для етики загалом.

• Підручник для 6 класу (автор Г.Сохань), рекомендовано Міністерством освіти та науки України; Матеріал, поданий у підручнику, ознайомить шестикласників з основами християнської моралі як фундаментом загальнолюдських цінностей, допоможе учням у формуванні їх християнських моральних чеснот, поглибить їх знання з християнської духовної культури і традиціЇ.

• Хрестоматія та робочий зошит для учня, методичний посібник для вчителя.

Навчально-методичне забезпечення з курсу «Християнська етика в українській культурі для учнів 1-4 класів ЗНЗ». Автори – ігумен Лонгін (Чернуха), Бєлкіна Е.В.:

Підручники «Християнська етика в українській культурі. 1-4-й класи.

Робочий зошит «Християнська етика в українській культурі. Дорога добра. 1 клас»

Навчальний курс для 1 класу «Дорога Добра» складається з таких тем: «Дорога Добра», «Божий світ навколо нас», «Україна благословенна».

Особливістю цього комплексу є спрямування на засвоєння дитиною матеріалу перш за все через емоційну складову її особистості. Саме тому і підручник, і зошит оформлені яскравими малюнками.

В посібнику кожна тема спрямована на залучення дитини до активного сприймання матеріалу. Для цього після тексту пропонуються запитання та завдання, які допомагають краще запам’ятати і засвоїти матеріал. Крім того, пропонується словничок, який пояснює ключові слова теми.

В робочому зошиті пропонуються завдання, цікаві ігри, вправи для розвитку творчих здібностей, пам’яті, уяви.

Музичний супровід уроків на компакт-диску включає твори зі скарбниці класичної музики, українського народного музичного мистецтва, сучасної музики, церковний хоровий спів тощо.

З посібником та робочим зошитом дітям доцільно працювати разом з вчителями та батьками.

У 2 класі діти вивчають курс за навчально-методичним комплексом «Дорога Милосердя». Він охоплює три теми: «Таємниці нашого світу», «Уроки доброчинності», «Любов творить чудеса».

Навчальний матеріал запрошує учнів у світ краси людських почуттів: милосердя, любові до ближнього, співчуття, жертовності, вдячності, гідності та шляхетності. Основою формування цих чеснот є християнська етична традиція, гармонійно поєднана з багатовіковою культурою українського народу.

Мета навчально-методичного комплексу «Дорога Милосердя» – формувати активну, творчу, духовно збагачену особистість, здатну цінувати людські стосунки, вміти знаходити правильні рішення у розв’язанні етичних питань, вчити бути добросердечними і турботливими, проявляти вдячність, любов і пошану до батьків.

Як і в комплексі для 1 класу, матеріал розрахований на емоційне засвоєння знань і норм поведінки. Тому посібник містить багато ілюстрацій.

Посібник і зошит містять завдання на розвиток мислення, уяви, творчих здібностей.

У 3 класі курс вивчається за навчально-методичним комплексом «Дорога Доброчинності», у якому уроки структуровані двома темами: «Світ створений для добра», «Уроки доброчинності».

Навчально-методичний комплекс з курсу «Християнська етика в українській культурі» для 3-го класу «Дорога Доброчинності» допоможе дітям втілити отримані знання у практичні добрі вчинки. Для цього в посібнику та робочому зошиті передбачені проблемні ситуації, запитання, над якими учні мають поміркувати разом з вчителем та батьками, пропонуються завдання, які закріплюють отримані навички. Для кращого емоційного сприйняття дітьми матеріалу комплекс насичений віршами та прозовими художніми творами, казками, яскравими малюнками, гарною музикою.

«Дорога Доброчинності» допоможе дітям бути добрими друзями, навчатиме старанності, розсудливості й працелюбності, милосердю і вдячності, щедрості й чуйності.

А ще розкриє традиції українського народу у святкуванні Різдва Христового, Великодня та інших християнських свят, навчить робити подарунки своїм рідним і близьким.

Навчально-методичний комплекс для 4-го класу пропонує учням вирушити в подорож Дорогою Мудрості. Уроки структуровані за двома темами: «Навчайся мудрості» та «Уроки мудрості».

У попередніх класах діти навчилися не тільки розуміти, що таке добро, милосердя і доброчинність, а й керуватися цими знаннями у своєму житті. Знають, як відрізнити добро від зла, правду від брехні, мужність від боягузтва; як поводитися у складних ситуаціях – з гідністю, терпінням. Навчилися не проходити повз чуже горе, а перейматися чужим болем, співпереживати.

У 4 класі діти познайомляться з легендарними історичними постатями, які уславилися своїм мудрим правлінням на землях нашої країни, продовжать знайомитися з традиціями та звичаями українського народу, пам’ятками культури – старовинними храмами, іконами, чарівними звуками духовної музики, біблійною мудрістю.

На Дорозі Мудрості діти разом з вчителем та батьками шукатимуть відповіді на серйозні життєві питання, вирішувати проблемні ситуації, розширять світогляд, збагатять мову.

Навчально-методичне забезпечення з курсу «Біблійна історія та християнська етика»:

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

У посібнику представлено досвід роботи обласного опорного закладу освіти з проблеми «Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія і християнська етика», який функціонував протягом 2007-2010 років на базі Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В. П. Дашенка Київської області.

Видання орієнтоване на вчителів християнської етики, заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів.

Новак Игорь Андреевич, священник, преподаватель «Христианской этики».

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *