РЕЗОЛЮЦІЯ III Всеукраїнського батьківського Форуму

Київ, 29-30 березня 2013

 29-30 березня 2013 р. в Києві відбувся III Всеукраїнський батьківський Форум, в роботі якого взяли участь більше тисячі делегатів з різних областей України. На Форумі було обговорено широке коло питань, пов’язаних із захистом і зміцненням сім’ї, материнства і батьківства, традиційних сімейних і моральних цінностей, а також з освітою та вихованням дітей.

Сім’я, що заснована на шлюбному союзі чоловіка та жінки і спрямована на народження і виховання дітей, — це природна основа кожного людського суспільства і кожної цивілізації в історії. Цінність шлюбу, сім’ї, материнства і батьківства універсальна і незмінна. Гармонійно пов’язуючи між собою подружжя і покоління, сім’я є спільнотою справжньої любові, без якої  неможливе виховання і моральне формування дітей, передача найважливіших цінностей і сенсу людського життя, збереження і розвиток будь-якої держави. Для сьогоднішньої України життєво важливим є  збереження та відродження родини, її духовних і моральних засад, традиційної культури сімейного життя і виховання дітей.

Учасники Форуму переконані, що зміцнення та підтримка сім’ї, шлюбу, материнства і батьківства, засадничих прав батьків, сімейного способу життя  повинні бути одним з головних завдань і пріоритетів державної політики України. Турбота про захист, відродження та збереження традиційних для народу України сімейних і моральних цінностей повинна об’єднувати всі здорові суспільні сили нашого суспільства.

В зв’язку з цим учасники Форуму заявляють про свою незмінну підтримку Резолюції II Всеукраїнського батьківського Форуму 2012 року, основні положення якої повністю зберігають свою актуальність, і закликають органи державної влади України керуватися вираженими в ній принципами при вирішенні питань, які зачіпають інтереси сім’ї та батьків з дітьми.

Особлива повага до батьків, батька й матері, їх унікального місця в житті і незамінної ролі у вихованні дітей завжди було однією з головних культурних і моральних цінностей українського народу. Учасники Форуму переконані, що і сьогодні ця повага до прав і авторитету батьків має пронизувати всі сфери суспільного і державного життя України, визначати законодавчі та управлінські рішення на всіх рівнях. Держава, що дійсно піклується про свій народ, завжди буде поважати суверенність і автономію сім’ї, свято шанувати недоторканність сімейного життя, відносин між батьками і дітьми, право батьків вільно виховувати і морально формувати дітей відповідно до власних переконань, без надмірного та необґрунтованого втручання ззовні. Міжнародні договори, закони та політичні рішення, які суперечать цим принципам, не повинні прийматися в Україні.

Учасники форуму висловлюють свою стурбованість посиленням у всьому світі і в Україні тенденцій і явищ, що завдають шкоди родині, що ведуть до її руйнування і, як наслідок, руйнування суспільства. Руйнування традиційних сімейних і моральних цінностей, поширення та публічна пропаганда розлучень і абортів, аморальної поведінки, сексуальної свободи (розпусти), проституції, гомосексуалізму, алкоголізму, наркоманії, педофілії, публічного вихваляння в засобах масової інформації насильства, антисімейного способу життя, неповаги до сім’ї, шлюбу і батьків, применшення природних прав батьків і широке застосування ювенальних технологій, що ведуть до порушення недоторканності сімейного життя і стосунків між батьками і дітьми під приводом захисту дитинства, — всі ці явища небезпечні для сім’ї та суспільства, підривають їх основи і загрожують самому їх буттю. Україна повинна відкинути їх як соціальні хвороби, заради власного майбутнього та майбутнього своїх дітей.

І українські закони, і норми міжнародного права існують заради творення здорового і морального суспільства, захисту і зміцнення сім’ї, а не їх руйнування. Неприпустимо спотворювати справжні принципи міжнародного права, зловживати міжнародними правовими та іншими механізмами, а тим більше – чинити будь-який  тиск на суверенні народи з метою утвердження та заохочення перерахованих вище антисімейних явищ. Кожен незалежний народ, в тому числі і народ України, має право самостійно визначати свою долю, слідуючи своїм корінним культурним і моральним цінностям, в турботі про свої сім’ї та  дітей.

Однією з найважливіших сфер життя будь-якого суспільства є освіта і виховання дітей. Освіта сьогодні створює наш завтрашній день. Учасники Форуму переконані, що державна політика в сфері освіти та виховання дітей повинна ґрунтуватися на традиційних сімейних і моральних цінностях і підтримувати їх. Неприпустимо використання освіти з метою соціальної інженерії, поширення ідей, що суперечать традиційним сімейним та моральним цінностям, які підривають авторитет батьків і применшують значення сім’ї. Система освіти покликана визнавати центральне значення сім’ї та батьків у вихованні та освіті дітей, поважати їх права і переконання, підвищувати суспільний престиж сім’ї і підтримувати сімейні цінності та сімейний спосіб життя. Батьки вправі виховувати і навчати дітей у відповідності до своїх  переконань, вибирати форми навчання для своїх дітей (включаючи право вільно здійснювати домашню освіту дітей дошкільного та шкільного віку). Цих основоположних прав батьків повинна завжди дотримуватися держава.

Учасники Форуму:

— заявляють про нагальну необхідність перегляду державної політики України в галузі сімейної політики та захисту дитинства з урахуванням принципів, виражених в цій Резолюції та Резолюції II Всеукраїнського батьківського Форуму, який пройшов у Києві 24-25 лютого 2012 року;

— закликають усіх представників державної влади і громадянського суспільства України, фахівців у галузі освіти та інших галузях, представників традиційних релігійних конфесій, діячів культури та всіх жителів України об’єднати зусилля з метою захисту і зміцнення сім’ї, традиційних сімейних і моральних цінностей;

— підтримують дії здорових суспільних сил за кордоном і на міжнародному рівні, зокрема зусилля Світового Конгресу Сімей, спрямовані на захист сім’ї, сімейних і моральних цінностей, шлюбу між чоловіком і жінкою, прав батьків, святості людського життя з моменту зачаття і до природної смерті.

РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всеукраинского родительского Форума
Киев, 29-30 марта 2013 г.

29-30 марта2013 г. в Киеве состоялся III Всеукраинский родительский Форум, в работе которого приняли участие более тысячи делегатов из различных областей Украины. На Форуме обсуждался широкий круг вопросов, связанный с защитой и укреплением семьи, материнства и отцовства, традиционных семейных и нравственных ценностей, а также с образованием и воспитанием детей.

Семья, основанная на брачном союзе мужчины и женщины и устремленная к рождению и воспитанию детей – это естественная основа каждого человеческого общества и каждой цивилизации в истории. Ценность брака, семьи, материнства и отцовства, универсальна и неизменна. Гармонично связывая между собой супругов и поколения, семья является сообществом подлинной любви, без которого невозможно воспитание и нравственное формирование детей, передача важнейших ценностей и смысла человеческой жизни, сохранение и развитие любого государства. Для сегодняшней Украины жизненно важно сохранение и возрождение семьи, ее духовных и нравственных основ, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей.

Участники Форума убеждены, что укрепление и поддержка семьи, супружества, материнства и отцовства, основополагающих прав родителей, семейного образа жизни – должны быть одной из главных целей и приоритетов государственной политики Украины. Забота о защите, возрождении и сохранении традиционных для народа Украины семейных и нравственных ценностей должна объединять все здоровые общественные силы нашей страны.

В этой связи участники Форума заявляют о своей неизменной поддержке Резолюции II Всеукраинского родительского Форума, прошедшего в Киеве 24-25 февраля2012 г., основные положения которой полностью сохраняют свою актуальность, и призывают органы государственной власти Украины руководствоваться выраженными в ней принципами при решении вопросов, затрагивающих интересы семьи и родителей с детьми.

Особое уважение к родителям, отцу и матери, их уникальному месту в жизни и незаменимой роли в воспитании детей, всегда было одной из главных культурных и нравственных ценностей украинского народа. Участники Форума убеждены, что и сегодня это уважение к правам и авторитету родителей должно пронизывать все сферы общественной и государственной жизни Украины, определять законодательные и управленческие решения на всех уровнях. Государство, которое действительно заботится о своем народе, всегда будет уважать суверенность и автономию семьи, свято чтить неприкосновенность семейной жизни, отношений между родителями и детьми, право родителей свободно воспитывать и нравственно формировать детей в соответствии с собственными убеждениями, без избыточного и необоснованного вмешательства извне. Международные договоры, законы и политические решения, противоречащие этим принципам, не должны приниматься в Украине.

Участники форума выражают свою обеспокоенность усилением во всем мире и в Украине тенденций и явлений, наносящих ущерб семье, ведущих к ее разрушению и, как следствие, разрушению общества. Разрушение традиционных семейных и нравственных ценностей, распространение и публичная пропаганда разводов и абортов, безнравственного поведения, сексуальной свободы, проституции, гомосексуализма, алкоголизма, наркомании,  педофилии; публичное восхваление в средствах массовой информации насилия, антисемейного образа жизни, неуважения к семье, браку и родителям; умаление естественных прав родителей и широкое применение ювенальных технологий, ведущих к нарушению неприкосновенности семейной жизни и отношений между родителями и детьми под предлогом защиты детства – все эти явления опасны для семьи и общества, подрывают их основы и угрожают самому их бытию. Украина должна отвергнуть их как социальные болезни, ради собственного будущего и будущего своих детей.

И украинские законы, и нормы международного права существуют ради созидания здорового и нравственного общества, защиты и укрепления семьи, а не их разрушения. Недопустимо искажать подлинные принципы международного права, злоупотреблять международными правовыми и иными механизмами, а тем более – использовать какое либо давление на суверенные народы с целью утверждения и поощрения перечисленных выше антисемейных явлений. Каждый независимый народ, в том числе и народ Украины, вправе самостоятельно определять свою судьбу, следуя своим подлинным культурным и нравственным ценностям, в заботе о своих семьях и детях.

Одной из важнейших сфер жизни любого общества является образование и воспитание детей. Образование сегодня создает наш завтрашний день. Участники Форума убеждены, что государственная политика в сфере образования и воспитания детей должна основываться на традиционных семейных и нравственных ценностях и поддерживать их. Недопустимо использование образования в целях социальной инженерии, распространения идей, противоречащих традиционным семейным и нравственным ценностям, подрывающих авторитет родителей и умаляющих значение семьи. Система образования призвана признавать центральное значение семьи и родителей в воспитании и образовании детей, уважать их права и убеждения, повышать общественный престиж семьи и поддерживать семейные ценности и семейный образ жизни. Родители вправе воспитывать и обучать детей в соответствии со своими убеждениями, выбирать формы обучения для своих детей (включая право свободно осуществлять домашнее образование детей дошкольного и школьного возраста). Эти основополагающие права родителей должны всегда соблюдаться государством.

Участники Форума:

—         заявляют о насущной необходимости пересмотра государственной политики Украины в области семейной политики и защиты детства с учетом принципов, выраженных в настоящей Резолюции и Резолюции II Всеукраинского родительского Форума, прошедшего в Киеве 24-25 февраля 2012 года;

—         призывают всех представителей государственной власти и гражданского общества Украины, специалистов в области образования и иных областях, представителей традиционных религиозных конфессий, деятелей культуры и всех жителей Украины объединить усилия с целью защиты и укрепления семьи, традиционных семейных и нравственных ценностей;

—         поддерживают действия здоровых общественных сил за рубежом и на международном уровне, в частности усилия Всемирного Конгресса Семей, направленные на защиту семьи, семейных и нравственный ценностей, брака между мужчиной и женщиной, прав родителей, святости человеческой жизни с момента зачатия и до естественной смерти.

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *